Kancelaria Komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Witold Włodarczyk zastępca Komornik Sądowy Michał Śliwiński - kancelaria komornicza nr VIII we Włocławku


Formularze i wnioski

Chcąc założyć sprawę u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego, tj. dokumentem stwierdzającym obowiązek zaopatrzonym w klauzulę  wykonalności do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Wierzyciel może wybrać Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Włocławku do prowadzenia egzekucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza rewirem właściwym dla Sądu Rejonowego we Włocławku , z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel dokonując wyboru komornika składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji)

We wniosku  egzekucyjnym należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika (imię i nazwisko bądź nazwę, adres zamieszkania/siedziby, numer PESEL/NIP/KRS) oraz numer konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności.Formularze i wnioski: